Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Felix Drinks (Mucavel) (hierna “Felix Drinks” of de “Onderneming”).

Contactgegevens:

Felix Drinks
Mucavel
Jezus-eiksesteenweg 47
1560 Hoeilaart
België

Correspondentie

Felix Drinks
Jezus-eiksesteenweg 47
1560 Hoeilaart

E-mail: info@felixdrinks.be

Ondernemingsnummer: BE0715702721

 1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website
  Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

 2. Intellectuele eigendomsrechten
  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Felix Drinks of rechthoudende derden.

 3. Beperking van aansprakelijkheid
  De informatie die Felix Drinks verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Felix Drinks zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Felix Drinks de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@felixdrinks.be.

Felix Drinks kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Felix Drinks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Felix Drinks op direct of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van Felix Drinks kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Felix Drinks heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

 1. Privacyverklaring
  5.1. Verwerking van persoonsgegevens
  De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Felix Drinks verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier en het bestelformulier.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Felix Drinks enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Felix Drinks in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Felix Drinks toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier en het bestelformulier.

Felix Drinks kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

 • wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Felix Drinks en de betrokkene;

 • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;

 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Felix Drinks wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen door contact op te nemen via info@Felix Drinks.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat.

5.2. Contactformulier
Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Felix Drinks deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@felixdrinks.be.

5.3. Bestelformulier
Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Felix Drinks wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen.

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Felix Drinks van de door u geplaatste bestelling.

5.4. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens
De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.5. Kinderen
Felix Drinks heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Felix Drinks, verzoekt de Onderneming hem of haar om Felix Drinks te contacteren via info@felixdrinks.be. Felix Drinks zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

 1. Cookie policy
  6.1. Toestemming
  Door het gebruik van cookies verzamelt Felix Drinks uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Felix Drinks deze uitdrukkelijke toestemming. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Felix Drinks intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die door Felix Drinks op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Felix Drinks informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Felix Drinks-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@felixdrinks.be. De website van Felix Drinks maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Felix Drinks maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Felix Drinks?
In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

cookie

doel

gegevensontvanger

verwijdering

_ZB_ADMIN_LAST_URL_

User herkenning

Felix Drinks

Onbeperkt

_ZB_STATIC_DR_currentSessionTimeVisit

User herkenning

Felix Drinks

Onbeperkt

_ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit

User herkenning

Felix Drinks

1 jaar

_ZB_STATIC_DR_widgetsUpdateTime

User herkenning

Felix Drinks

1 jaar

_ZB_STATS_IMPRESSION.9993928d

User herkenning

Felix Drinks

Onbeperkt

_ZB_STATS_IMPRESSION_FREEMIUM_

User herkenning

Felix Drinks

Onbeperkt

_ZB_STATS_VISIT

User herkenning

Felix Drinks

Onbeperkt

_ga

User herkenning

Felix Drinks

2 jaar

_gid

User herkenning

Felix Drinks

2 jaar

tk_ai

User herkenning

Felix Drinks

5 jaar

tk_lr

User herkenning

Felix Drinks

1 jaar

tk_or

User herkenning

Felix Drinks

5 jaar

tk_r3d

User herkenning

Felix Drinks

3 dagen

6.4 Google en Google Analytics

De website van Felix Drinks gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Felix Drinks zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

cookie

doel

gegevensontvanger

verwijdering

_ga

User herkenning

Google

2 jaar

_gid

User herkenning

Google

1 sessie

6.5. Facebook
De website van Felix Drinks maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op jouw computer of mobiel toestel. Dit betekent dat uw gegevens op de Felix Drinks-website worden bijgehouden door de pixel. Felix Drinks verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookie is door Facebook ingesteld:

cookie

doel

gegevensontvnger

verwijdering

act

User herkenning

Facebook

Onbeperkt

c_user

User herkenning

Facebook

3 maand

datr

User herkenning

Facebook

2 jaar

dpr

User herkenning

Facebook

1 week

fr

adverteren

Facebook

3 maand

pl

User herkenning

Facebook

2 maand

presence

User herkenning

Facebook

onbeperkt

sb

User herkenning

Facebook

2 jaar

wd

User herkenning

Facebook

1 week

xs

User herkenning

Facebook

3 maand

6.6 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Felix Drinks contacteren via info@felixdrinks.be.

6.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

 

Winkelwagen